حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد پرسنل فنی – دی‌ماه ۱۳۹۲

  • تجربه جدید: 90
  • موفقیت در تجربه: 80

این فرآیند با ایجاد زمینه رشد، یادگیری و پیشرفت پرسنل طراحی و اجرا گردید. از خروجی این فرآیند برای تعیین حقوق و مزایای پرسنل نیز استفاده گردید.